سرخط خبرها

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری

ساختار

coming

doing

going

taking

‘m

am

I
‘re

are

you

we

they

‘s

is

he

she

it

کاربرد

۱- برای بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد:

She is watching the TV

He is working at the moment

۲- برای بیان عملی یا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع می‌باشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نیست:

I‘m reading an exciting book

He is learning Arabic

(توجه داشته باشید که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوینده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

۳- برای بیان قراری تعیین شده در آینده:

I am meeting him at the park

۴- برای بیان کار یا شرایطی موقتی:

I‘m living in a small flat now, but I’m trying to find a better one

در حال حاضر در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم یک بهترش را پیدا کنم

نکاتی در مورد هجی (افعال ing دار)

۱- افعالی که به یک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

come, coming     take, taking     write, writing

ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، این قاعده صدق نمی‌کند:

agree, agreeing     see, seeing

۲- در افعال یک بخشی (یک هجایی) که دارای یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

running, stopping, getting

ولی چنانچه حرف بی‌صدای آخر y یا w باشد، تکرار نمی‌شود:

showing, enjoying

همچنین ببینید

زمان آینده ساده (Simple future tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان آینده ساده – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این ...

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: