سرخط خبرها

نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم

نقل قول مستقیم ( direct speech )

اگر حرفهای گوینده ای را بدون دخل و تصرف برای کس دیگری مستقیمًا نقل کنیم آن را به روش مستقیم نقل می کنیم در این حالت جمله گوینده می تواند یکی از چهار نوع جمله زیر باشد.

۱ -جمله خبری مثل

Helen says, “I live in Tehran”.

۲ -جمله سؤالی مثل

 Helen says, “where do you live?”

۳ -جمله امری است

    Helen says, “open the window”.

۴ جمله تعجبی است

   Helen says, “what a nice car it is”

می توان فعل گزارش گر و فاعل آنرا در انتهای نقل قول مستقیم به کار برد به این صورت :

“I live in Tehran,” Helen says.

“Where do you live?” Helen says.

“Open the window,” Helen says.

“What a nice car it is!” Helen says.

حتی میتوان در این حالت فعل را بر فاعل مقدم کرد البته به شرط اینکه فاعل ضمیر باشد نه اسم مثلا :

“I live in Tehran,” Says she.

نقل قول غیر مستقیم    Indirect speech

اگر در سخن یا گفته گوینده ای دخل و تصرف شود نقل قول به طریقه غیر مستقیم انجام شده . معمولا یک جمله

نقل قول مستقیم می شود و می خواهند ان را تبدیل به نقل قول غیر مستقیم که قوانین آن بدین شرح است:

تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم .

اگر لازم شود یک جمله مستقیم خبری مثل جمله زیر را به نقل قول غیر مستقیم تبدیل کنیم :

Helen said, “I live in Tehran.”

باید قواعد و مراحل زیر را طی کرد.

الف) حذف comma و کوتیشن مارک و انتخاب رابط صحیح ( که در نقل خبری that خواهد بود ) بدین صورت :

Helen said that …

ب) تغییر ضمایر و صفات ملکی به تناسب :

Helen said that she …

ج) اجرای تطابق زمان به شرطی که فعل گزارش گر گذشته باشد بدین صورت :

Helen said that she lived in Tehran.

د) تغییر بعضی از اصطلاحات زمان و مکان و صفات اشاره و بعضی از فعلها به شرطی که فعل گزارشگر گذشته باشد.

توضیح : در مورد اجرای تطابق زمان در نقل قول غیر مستقیم ۱۲ زمان انگلیسی به صورتهای زیر به کار می روند:

۱)زمان حال ساده تبدیل به گذشته ساده می شود. مثلا:

Helen said to bob, “I know your father”.

Helen told Bob that she knew his father.

۲)زمان حال استمراری تبدیل به گذشته استمراری می شود. مثلا:

My father said to me, “I am listening to you.”

My father told me that he was listening to me

۳ )زمان حال کامل تبدیل به گذشته کامل می شود. مثلا:

The boy said to the girl, “I haven’t seen your book.”

The boy told the girl that he hadn’t seen her book.

۴) زمان حال کامل استمراری تبدیل به گذشته کامل استمراری. مثلا :

My friend said, “I have been living here for ten years.”

My friend said that he had been living here for ten years.

۵) زمان آینده ساده تبدیل به آینده در گذشته ساده می شود. مثلا :

The man said to the woman, “I will see you.”

The man told the woman that he would see her.

۶) زمان آینده استمراری تبدیل به آینده در گذشته استمراری می شود. مثلا :

Ahmad said, “I will be working on Friday.”

Ahmad said that he would be working on Friday morning.

۷) زمان آینده کامل تبدیل به آینده در گذشته کامل می شود. مثلا :

Bob said, “I will have finished the book on April.”

Bob said that he would have finished the book on April.

۸) زمان آینده کامل استمراری تبدیل به آینده در گذشته کامل استمراری می شود. مثلا:

Bob said, “I will have been studying for two years by April.”

Bob said that he would have been studying for two years by April.

۹) زمان گذشته ساده تبدیل به زمان گذشته کامل می شود. مثلا :

My father said to me, “I saw your umberella.”

My father told me that he had seen my umberella.

یاد آوری : می توان در نقل قول غیر مستقیم زمان گذشته ساده را به همان صورت گذشته نگه داشت و تبدیل به

گذشته کامل نکرد. مثلا :

My father told me that he saw my umberella.

۱۰) زمان گذشته استمراری تبدیل به گذشته کامل استمراری می شود . مث ً لا :

Bob said, “I was listening to the music.”

Bob said that he had been listening to music.

نکته: دو زمان گذشته کامل و گذشته کامل استمراری در نقل قول غیر مستقیم تغییر نمی کند و به همان صورت

باقی می ماند. مثلا :

The woman said, “I had left home.”

The woman said that she had left home.

Bob said, “I had been playing for two hours.”

Bob said that he had been playing for two hours.

تبصره: در صورتی که در قسمت فعل گزارشگر مفعول وجود داشته باشد ، در نقل قول مستقیم می توان به دلخواه از

tell یا say toاستفاده کرد . مثلا:

Helen said to/told Bob, “I know your father.”

امّا در نقل قول غیر مستقیم خبری say to  بکار نمی رود بلکه ازtell استفاده می شود. مثلا:

Helen told Bob that she knew his father

تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم

برای تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی مانند جمله زیر به غیر مستقیم:

Helen said to me, “where do you live?”

مراحل ذکر شده   را طی می کنیم با این تفاوت که کلمه ربط در چنین جملاتی خود کلمات wh هستند

بدین صورت :

Helen asked me where I lived.

طریقه تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم:

طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.

Helen said to Bob, “do you live in Tehran?”

مراحل ذکر شده ابجد را طی می کنیم با این تفاوت که کلمه ربط در چنین جمله هایی  whether  و ifهر دو به

معنی ( که آیا ) است مثلا :

Helen asked Bob if he lived in Tehran.

فعل ناقل یا گزارشگر نیز در چنین جمله هایی به علت سؤالی بودن جمله ask  می شود همچنین باید دانست که

بعد از  whether  و ifجمله به صورت سؤالی به کار نمی رود بلکه خبری است.

تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم

برای تبدیل یک نقل قول مستقیم امری مانند جمله زیر به شکل غیر مستقیم :

Helen said to Bob, “open the door.”

مراحل ذکر شده قبل را طی می کنیم با این تفاوت که در چنین نقل قولهایی کلمه رابط  to و در صورتی که فعل

امر منفی باشد  not to خواهد بود مثلا :

Helen told Bob to open the door.

Helen said to Bob, “don’t open the door.”

Helen told Bob not to open the door.

در صورتیکه در نقل قول مستقیم علاوه بر فعل امر یک جمله یا دو جمله یا چند جمله دیگر نیز پیروی کرده باشند

مثلا:

Helen said to Bob, “open the door before you come in.”

در این حالت در جمله غیر مستقیم فقط فعل امر با  to  ربط پیدا می کند و جمله های پیرو مشمول تطابق زمان می

شود بدین صورت :

Helen told Bob to open the door before he comes in.

طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم

قبل از اینکه در مورد نقل قول چنین جملاتی بحث شود لازم است ابتدا یاد بگیریم که جملات تعجبی چگونه بیان

می شوند. جمله تعجبی یا برای تعجب از اسم به کار می رود که الگوی آن بدین صورت است:

What a nice car it is!

! فعل + ضمیر / اسم + اسم + صفت+what + a/an

ویا برای تعجب از فعل و انجام کاری بیان می شود که الگوی آن بدین شکل است :

! فعل + ضمیر / اسم + قید+how

How slowly she drives!

برای تبدیل یک نقل قول مستقیم تعجبی مثل این جمله

Helen said, “how slowly the man works!”

مراحل ذکر شده را طی می کنیم با این تفاوت که کلمه ربط در چنین جملاتی با how و یا what خواهد بود

Helen exclaimed how slowly the man worked

همچنین ببینید

زمان آینده ساده (Simple future tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان آینده ساده – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این ...

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: