سرخط خبرها

قید در زبان انگلیسی

dverb

اهداف درس (Objectives):

– آشنایی با قید و کاربرد ان

– آشنایی با انواع قید

قید(adverb) حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه کردن ly به آخر دسته ای از صفات آن ها را تبدیل به قید می کنند. مثلاً :

sincerely مخلصانه

quickly به سرعت

carefully بادقت

انواع قید:

۱- قید حالت: (Adverb of maner)

در زبان انگلیسی معمولا برای ساخت قید حالت به آخر صفت Ly اضافه می شود.معمولا قید های حالت، صفت، فعل یا قید دیگری را توصیف می کنند و قبل از آن ها و گاهی در انتهای جمله قرار می گیرند.

Slowly- quickly- happily

محل  قرار گرفتن قید حالت  در جمله:

– بعد  از  فعل  اصلی   مانند:  She  drives  carefully

– بعد از فعل  یا  مفعول  : قید حالت + مفعول + فعل + فاعل   مانند: She   drives  the  car   carefully

توجه : بعد  از  افعال  ربطی  مثل  am – is  – are – was – were صفت به کار می رود و قید مورد استفاده قرار نمی گیرد.

۲- قید های تکرار: (Adverbs of Frequency)

قید های تکرار قبل از فعل اصلی می آیند و اگر در جمله مشتق فعل to be وجود داشته باشد بعد از to be قرار می گیرند. قید های تکرار عبارتند از:

Sometimes – usually – often – never- seldom – rarely – hardly – always…

قید های scarcely – rarely – never – seldom – hardly مفهوم فعل را منفی می کنند و نیاز به NOT ندارد.

مثال:

I sometimes play football.(من بعضی وقت ها فوتبال بازی می کنم.)

I never play foot ball.(من هرگز فوتبال بازی نمی کنم)

۳- قید های کمی :

قید های کمی قبل از صفت یا قید دیگری قرار می گیرند و آن را توصیف می کنند.قید کمی می تواند قبل از صفت تفضیلی بکار برده شود.قید های کمی معمولاً بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرند.قید های کمی عبارتند از:

Very – almost – quite – fairly – pretty -a bit – rather – a little- totally- completely- so- enough – any – no – a lot -just – nearly – a great deal – much

۴- قید های جمله:

قید های جمله در زبان انگلیسی عبارتند از:

maybe – of course – certainly – surely – probably – actually – possibly – naturally – unluckily – luckily – in fact

۵- قید زمان adverb of time:

این قیدها زمان وقوع کاری را بیان می کنند.

After –already – during – finally – just – last – later – next – now – recently – soon – then – tomorrow – when – while – yesterday

He came home before dark. (او قبل از تاریکی به خانه برگشت)

she  finished her supper finally. (اوبالاخره شام خود را تمام کرد)

۶- قیدهای مکان( adverb of plsce)

این قیود محل انجام کاری را نشان می دهند.

Abroad- anywhere – downstairs – here – home – in – nowhere – out – outside – somewhere -there- underground – upstairs

 

I wanted to go upstairs. (من میخواستم به طبقه بالا بروم)


ترتیب قرار گرفتن قیدها را جمله:

قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل

He +drank +her coffee +very quickly +at the restaurant + yesterday


چند کلمه زیرly دارند اما قید نیستند بلکه صفت هستند :

.Mina  is a friendly girl

تذکر:

اگرلازم شود از کلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آن ها ly اضافه کرد و مثلا گفت friendlily ناگزیر برای تهیه کردن آن ها از ترکیب زیر استفاده می شود.

Hellen speaks in a friendly manner. (هلن صمیمانه صحیت می کند.)

چند قید زیرly نمی پذیرند و بدون ly به کار می روند.

کلمات به شکل بالا با شکل واحدی به عنوان صفت نیز به کار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

.Hellen is a fast typist

.Hellen is fast

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به کار رود قید هستند مثلاً :

.Hellen types fast

.Hellen looks fast

تمرین

 در جای خالی کلمات مناسب به کار ببرید.

۱٫ (A hard worker works ……………….(hard- hardly- hardest

پاسخ : hard صحیح است. Hard صفتی است که ly نمی گیرد.

۲ – (A fast driver drives …………..(fast- fastly

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است که ly نمی گیرد.

۳ – (A carefull driver drives …………..(careful – carefully

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه کردن ly به carfull قید حالت ساخته می شود.


پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

۱- (she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید حالت نیاز داریم.

۲ – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ ‌:  fast صحیح است چون در اینجا به صفت احتیاج داریم. Fast هم می تواند صفت باشد هم قید.

۳ – (Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم که اسم را توصیف کند.

۴ – (I am a fast runner .I run ………( careful – fast – quick

پاسخ : fast صحیح است. چون بعد از فعل احتیاج به قید حالت داریم که چگونگی انجام فعل را بیان کند.

۵ – (They learn English………….(easy – easily – careful

پاسخ : easily صحیح است . چون درا ینجا به قید نیاز داریم

همچنین ببینید

زمان آینده ساده (Simple future tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان آینده ساده – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این ...

یک دیدگاه

  1. Hello! My name is MaryMarkova, our compane need to advertise on your website. What is your prices? Thank you. Best regards, Mary.

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: